Saturday, June 5, 2010

Vietnam: Dept. of Epidemiology - Quang Nam H5N1

Written by: Department of Epidemiology

Cục Thú y xin báo cáo tình hình dịch cúm gia cầm, dịch lở mồm long móng gia súc và dịch lợn tai xanh như sau: Department of Animal Health would report on avian flu, foot and mouth epidemic of cattle and swine blue ear as follows:

I. I. TÌNH HÌNH DỊCH Situation

1. 1. Dịch Cúm gia cầm Avian Influenza

Quảng Nam: Ngày 02/6/2010, dịch cúm gia cầm đã xảy ra trên 09 đàn gia cầm của 05 hộ gia đình tại xã Duy Thanh, huyện Duy Xuyên. Quang Nam: On 02/6/2010, avian influenza has occurred over 09 birds of 05 households in Duy Thanh commune, Duy Xuyen District. Tổng số gia cầm mắc bệnh là 6.525 con, trong đó có 205 con gà và 6.320 con vịt. The total number of infected poultry is the 6525 children, including 205 chickens and 6,320 ducks. Các đàn gia cầm này đều chưa được tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm. The birds are not vaccinated against bird flu. Hiện tại, Chi cục Thú y đang phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Currently, the Department of Animal Health is cooperating with local authorities implement measures for prevention and prescribed.

Hiện nay, cả nước còn 02 tỉnh là Đăk Lăk và Quảng Nam có dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày. Currently, 02 countries have the Dak Lak province of Quang Nam and avian influenza is not over 21 days.

No comments: