Saturday, January 11, 2014

#H7N9 Zhejiang Province: 6 Days = 5 Cases~1 Death-~4 Critical


Zhejiang
Date of Report:  1/5/14
Name: 34(F) Cai
From:  Zhuji
Onset:  12/29
Adm:  1/2/14 First Affiliated Hospital, Hangzhou
1/4/14:  Zhejiang Univ. School of Medicine
Confirmation:  1/4
Status:  Critical Condition


Zhejiang
Date of Report:  1/9/14
Name:  51(F)
From:  Zhejiang
Adm:  Hangzhou Hospital
Status:  Severe


Zhejiang
Date of Report:  1/10/14
Name:  79(F) Huang
From:  Pinghu, Zhejiang
Confirmed:  1/9
Adm:  ICU Jiaxing


Zhejiang
Date of Report:  1/10/14
Name:  30(M) Liu
From:  Yinzhou District, Ningbo City,  Zhejiang
Confirmed:  1/9
Onset:  1/2  fever, cough
Adm:  1/7 ICU Ningbo
Note:  Food Sales


Zhejiang
Date of Report:  1/11/14
Name:  75(F)
From:  Zhuji, Zhejiang
Onset:  1/1
Adm:  1/5 Hangzhou
DOD:  1/9
Confirmed:  1/10

No comments: